Чисти технологии, произведени в Германия

Чисти технологии, произведени в Германия

Отказ от отговорност

Ние сме подготвили информацията, публикувана тук и на свързаните с нас страници, и по-специално на страниците в социалните медии, според нашите знания и убеждения.

За тази цел разчитахме и на публични източници и информация, предоставена от бизнес партньори, без да можем сами да проверим точността и пълнотата на тази информация до най-малкия детайл.

Поради това нито HiProSUN High Protein SunFlower Extraction Meal GmbH, нито нейните органи, акционери, служители и консултанти не гарантират, не уверяват и не дават гаранции за верността или пълнотата на съдържанието, по-специално на направените предположения и/или на допълнителната писмена или устна информация, предоставена във връзка с него и/или впоследствие.

Освен това не се поема отговорност за информация и предположения, предоставени от трети страни. Съдържанието може да бъде коригирано или допълнено по всяко време, без HiProSUN High Protein SunFlower Extraction Meal GmbH, нейните органи, акционери, служители и консултанти да са задължени да уведомяват получателите.

Информацията, публикувана тук и в свързаните с нас сайтове, по-специално в социалните медии, не претендира, че съдържа цялата информация, необходима за закупуването и/или използването на някой от нашите продукти и/или услуги.

Поради това предоставената информация не може да замени изцяло или частично собствената проверка на клиента, по-специално на пригодността, икономическата жизнеспособност и пазарните условия.

Поради това нито HiProSUN High Protein SunFlower Extraction Meal GmbH, нито нейните органи, акционери, служители и консултанти поемат каквато и да е отговорност за решения, основани изцяло или частично на предоставената информация и/или на допълнителна информация, предоставена във връзка с нея.