Финансови планове

Извършените финансови планове се основават на пазарни наблюдения и изчисления на разходите от последните години и подлежат на колебания, дължащи се на цената на суровината слънчогледов екстракционен шрот и еталонния соев шрот, като се вземат предвид инвестиционните разходи, по-специално за придобиване на земя, сгради и изграждане на производствения завод или разширяване на съществуващ завод.

В изчисления нормален случай комбинацията от продукти HiProSUN I, HiProSUN II и HiProSUN III води до нетна печалба от 57 % и EBITDA от 51 %.